Damga Vergisi Oranları

  DAMGA VERGİSİ ORANLARI

  Damga Vergisi Oranları

   

   

   

  1 Ocak 2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur. 

  Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2017 Yılı)

  I. Akitlerle ilgili kağıtlar

   

  A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

   

  1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

  (Binde 9,48)

  2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

  (Binde 1,89)

  3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

  (Binde 9,48)

  4. Tahkimnameler ve sulhnameler

  (Binde 9,48)

  5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

  (Binde 1,89)

  6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

  (Binde 1,89)

  7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

  (Binde 9,48)

  8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

  9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

  (Binde 9,48)

  10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

   

  a) Taksitle satış sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

  b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

  c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

  ç) Paket tur sözleşmeleri  

  (Binde 9,48)

  d) Abonelik sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

  e) Mesafeli satış sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

  11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

  (Binde 9,48)

  12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

   

  a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri    

  (Binde 9,48)

  b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

  13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

   

  a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

  (Binde 9,48)

  b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

  (Binde 9,48)

  B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

   

  1.Tahkimnameler                                                                      

  (51,40 TL)

  2.Sulhnameler                                                                            

  (51,40 TL)

  3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

  (288,60 TL)

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        

  II. Kararlar ve mazbatalar

   

  1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

   

   a) Belli parayı ihtiva edenler

  (Binde 9,48)

   b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

  (51,40 TL)

  2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

  (Binde 5,69)

  III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

   

  1. Ticari ve mütedavil senetler:

   

  a) Emtia senetleri:

   

      aa) Makbuz senedi (Resepise)

  (17,80 TL)

      ab) Rehin senedi (Varant)

  (10,50 TL)

      ac) İyda senedi

  (1,80 TL)

      ad) Taşıma senedi

  (0,60 TL)

  b) Konşimentolar

  (10,50 TL)

  c)Deniz ödüncü senedi

  (Binde 9,48)

  d) İpotekli borç senedi, irat senedi

  (Binde 9,48)

  2. Ticari belgeler:

   

  a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

  (17,80 TL)

  b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

   

  ba) Bilançolar

  (39,70 TL)

  bb) Gelir tabloları

  (19,10 TL)

  bc) İşletme hesabı özetleri

  (19,10 TL)

  c) Barnameler

  (1,80 TL)

  d) Tasdikli manifesto nüshaları

  (7,80 TL)

  e) Ordinolar

  (0,60 TL)

  f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 

  (7,80 TL)

  IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

   

  1. Makbuzlar:

   

  a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

  (Binde 9,48)

  b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

  (Binde 7,59)

  c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

  (Binde 7,59)

  d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

  (Binde 7,59)

  2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

   

  a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

  (0,60 TL)

  b) Vergi beyannameleri:

   

      ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

  (51,40 TL)

      bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

  (68,60 TL)

      bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

  (33,90 TL)

      bd) Muhtasar beyannameler 

  (33,90 TL)

      be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

  (33,90 TL)

  c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

  (68,60 TL)

  d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

  (25,30 TL)

  e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

  (25,30 TL)

  f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

  (40,20 TL)

  3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

  (0,60 TL)

  61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

  Tebliğ Eki


  01.01.2016 tarihinden itibaren azami tutar 1.797.117,30 TL dir. 

  Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2016 Yılı)

  I. Akitlerle ilgili kağıtlar

   

  A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

   

  1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

  (Binde 9,48)

  2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

  (Binde 1,89)

  3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

  (Binde 9,48)

  4. Tahkimnameler ve sulhnameler

  (Binde 9,48)

  5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

  (Binde 1,89)

  6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

  (Binde 1,89)

  7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

  (Binde 9,48)

   8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

   

   (Binde 9,48)

   9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

   

   (Binde 9,48)

   10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

   

   a) Taksitle satış sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

   b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

   

   (Binde 9,48)

   c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

   ç) Paket tur sözleşmeleri

   

   (Binde 9,48)

   d) Abonelik sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

   e) Mesafeli satış sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

   11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

  (Binde 9,48)

   12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

   

   a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

  (Binde 9,48)

   b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

   

   (Binde 9,48)

   13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

   

   a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

  (Binde 9,48) 

  b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

   (Binde 9,48)

  B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

   

  1.Tahkimnameler                                                                      

  (47,80 TL)

  2.Sulhnameler                                                                            

  (47,80 TL)

  3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

  (268,50 TL)

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        

  II. Kararlar ve mazbatalar

   

  1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

   

   a) Belli parayı ihtiva edenler

  (Binde 9,48)

   b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

  (47,80 TL)

  2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

  (Binde 5,69)

  III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

   

  1. Ticari ve mütedavil senetler:

   

  a) Emtia senetleri:

   

      aa) Makbuz senedi (Resepise)

  (16,60 TL)

      ab) Rehin senedi (Varant)

  (9,80 TL)

      ac) İyda senedi

  (1,70 TL)

      ad) Taşıma senedi

  (0,60 TL)

  b) Konşimentolar

  (9,80 TL)

  c)Deniz ödüncü senedi

  (Binde 9,48)

  d) İpotekli borç senedi, irat senedi

  (Binde 9,48)

  2. Ticari belgeler:

   

  a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

  (16,60 TL)

  b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

   

  ba) Bilançolar

  (36,90 TL)

  bb) Gelir tabloları

  (17,80 TL)

  bc) İşletme hesabı özetleri

  (17,80 TL)

  c) Barnameler

  (1,70 TL)

  d) Tasdikli manifesto nüshaları

  (7,30 TL)

  e) Ordinolar

  (0,60 TL)

  f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 

  (7,30 TL)

  IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

   

  1. Makbuzlar:

   

  a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

  (Binde 9,48)

  b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

  (Binde 7,59)

  c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

  (Binde 7,59)

  d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

  (Binde 7,59)

  2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

   

  a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

  (0,60 TL)

  b) Vergi beyannameleri:

   

      ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

  (47,80 TL)

      bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

  (63,80 TL)

      bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

  (31,50 TL)

      bd) Muhtasar beyannameler 

  (31,50 TL)

      be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

  (31,50 TL)

  c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

  (63,80 TL)

  d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

  (23,50 TL)

  e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

  (23,50 TL)

  f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için

  (37,40 TL)

  3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

  (0,60 TL)

  Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

  59 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

   

  Tebliğ Eki


  01.01.2015 tarihinden itibaren azami tutar 1.702.138,00 TL dir. 

  Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

  I. Akitlerle ilgili kağıtlar

   

  A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

   

  1.Mukavelenameler,taahhütnameler ve temliknameler

  (Binde 9,48)

  2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

  (Binde 1,89)

  3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

  (Binde 9,48)

  4. Tahkimnameler ve sulhnameler

  (Binde 9,48)

  5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden birkağıda taalluk edenler dahil)

  (Binde 1,89)

  6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

  (Binde 1,89)

  B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

   

  1.Tahkimnameler

  (45,30 TL)

  2.Sulhnameler

  (45,30 TL)

  3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

  (254,40 TL)

  II. Kararlar ve mazbatalar

   

  1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgiliolmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

   

  a) Belli parayı ihtiva edenler

  (Binde 9,48)

  b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

  (45,30 TL)

  2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire vekamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

  (Binde 5,69)

  III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

   

  1. Ticari ve mütedavil senetler:

   

  a) Emtia senetleri:

   

  aa) Makbuz senedi (Resepise)

  (15,80 TL)

  ab) Rehin senedi (Varant)

  (9,30 TL)

  ac) İyda senedi

  (1,70 TL)

  ad) Taşıma senedi

  (0,60 TL)

  b)Konşimentolar

  (9,30 TL)

  c) Deniz ödüncü senedi

  (Binde 9,48)

  d) İpotekli borç senedi, irat senedi

  (Binde 9,48)

  2. Ticari belgeler:

   

  a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

  (15,80 TL)

  b) Resmidairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

   

  ba) Bilançolar

  (35,00 TL)

  bb) Gelir tabloları

  (16,90 TL)

  bc) İşletme hesabı özetleri

  (16,90 TL)

  c) Barnameler

  (1,70 TL)

  d) Tasdikli manifesto nüshaları

  (7,00 TL)

  e) Ordinolar

  (0,60 TL)

  f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

  (7,00 TL)

  IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

   

  1. Makbuzlar:

   

  a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veyaemir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

  (Binde 9,48)

  b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakdenödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediyeolunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

  (Binde 7,59)

  c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bumahiyetteki senetler

  (Binde 7,59)

  d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenenparalar için düzenlenen makbuzlar

  (Binde 7,59)

  2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

   

  a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilenliste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

  (0,60 TL)

  b) Vergi beyannameleri:

   

  ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

  (45,30 TL)

  bb)Kurumlar vergisi beyannameleri

  (60,50 TL)

  bc)Katma değer vergisi beyannameleri

  (29,90 TL)

  bd) Muhtasar beyannameler

  (29,90 TL)

  be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

  (29,90 TL)

  c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

  (60,50 TL)

  d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

  (22,30 TL)

  e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

  (22,30 TL)

  f)(Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesindensadece muhtasar beyanname için

   

  (35,50 TL)

  3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

  (0,60 TL)

   

  open go click here
  what makes people cheat how do i know if my wife has cheated read here
  cheat website wives that cheat
  unfaithful husband read why women cheat in relationships
  husband cheated read reasons wives cheat on husbands
  husband cheated wife why married men have affairs why do husbands have affairs
  go click here read
  post abortion my abortion story abortion pill story
  how much for an abortion problems in early pregnancy abortion pill price
  women that cheat on their husbands my wife cheated on me with my father why wife cheated
  morning after pill why should abortion be illegal medications for pregnancy
  early hiv signs link hiv and aids testing
  how married men cheat riaservicesblog.net married and want to cheat
  aids causes jasonfollas.com symptoms hiv aids
  symptoms of stds in men garysaggu.com gonorrhea treatment
  mobile tracking app free mobile spyware mobile spyware software
  abortions per year when is it too late to have an abortion how many abortions can you have
  bacterial diseases fitness.markmcgookin.com symptom of gonorrhea
  abortion babies longrangesystems.net hysteroscopy dilatation and curettage
  why do married men cheat on their wives read wifes that cheat
  spy app phone blog.fetish-kinks.com spyware apps for android
  treatment for aids and hiv sign of aids early signs of hiv in men
  top cell phone spy software go phone tracking apps for android
  what is the abortion pill centaurico.com how soon can you have an abortion
  my husband is a cheat i wanna cheat on my husband my husband and i both cheated
  cheat on my girlfriend link why do guys cheat on their girlfriends
  wife cheat story site wife affair
  reasons why husband cheat seniorgeekpc.com reasons why husband cheat
  want to cheat on my wife link cheat on your spouse
  why does my boyfriend cheat parentpower.com i cheated on my boyfriend what do i do
  why cheat on your wife blog.sitters4charities.org so your wife cheated
  my wife cheated on me now what do i do site cheat on your spouse
  your wife cheated on you open how to make your wife cheat
  i cheated on my girlfriend and i want her back cheated on my girlfriend watching my girlfriend cheat
  i had a dream that my girlfriend cheated on me i had a dream my girlfriend cheated on me i had a dream that my girlfriend cheated on me
  i had a dream my girlfriend cheated on me site did my girlfriend cheated on me
  why do girlfriends cheat blog.artistamobile.com my girlfriend cheated on me twice
  married men having affairs site married men cheat with men
  birth control neillans.co.uk abortion legal
  i want a abortion link abortion clinics in savannah ga
  prescription savings card open photo code walgreens
  drugs coupons drug prescription card walgreens online
  walgreens photo promo codes cerebralrising.com rite aid makeup coupons
  prescription card print free coupons walgreens coupon prints
  free printable coupons mesutcakir.com.tr walgreen online coupons
  medication coupon blog.wheatatlas.org walgreens store coupons
  coupons for medication read walgreens prescription transfer coupon
Arama Motoru
Günün Videosu
GAZETE MANŞETLERİ
YÖNETİM
ZİYARETÇİLER
Bugün: 15
Toplam: 1039544